ETHICS

คุณค่าองค์กร

คุณค่าองค์กร

USC ได้กำหนดคุณค่าหลักขององค์กรที่ต้องยึดถือ และปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานสู่องค์กรตลอดไป

1. คุณค่าของบุคลากร
           เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของบุคลากรโดยมุ่งพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และมอบโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. ยึดมั่นในพันธะสัญญา
           พันธสัญญาของบริษัท คือการส่งมอบผลงานก่อสร้างและการให้บริการที่มีคุณภาพ เราให้ความสำคัญกับระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด
3. ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
           ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างเราได้รับความไว้วางใจและ การสนับสนุน จากลูกค้า ทำให้เรามั่นใจในความสามารถที่จะส่งมอบผลงานที่ดีทีสุด
4. คุณธรรมและความซื่อสัตย์
           เราได้มอบความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้า ความซื่อสัตย์เป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จของผลงาน เป็นสิ่งตอกย้ำความมั่นใจในอนาคต และโอกาสที่กำลังจะมาถึง
5. ความพึงพอใจของลุกค้า
           เรามีมาตรการการตรวจสอบการวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนส่งมอบงาน ให้แก่ลูกค้า เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า