เกี่ยวเรา

เกี่ยวกับเรา

Union Construction and Supply Company History

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งจากทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างทางด้านโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลี่ยม คลังเก็บน้ำมัน โรงงานผลิตเบียร์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ มีผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และยังคงมุ่งพัฒนาและก้าวต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงและความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท

0205552018191

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย ด้วยผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจองค์กร

1. ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเป็นเลิศ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างคุณค่าแก่องค์กร เพื่อให้บริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น และแตกต่างอย่างชัดเจน
4. ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกส่วน

ก้าวสู่อนาคต

     ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร ด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มอบให้แก่ ลูกค้า, พนักงาน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทมุ่งยึดถือปฏิบัติมา

     ก้าวต่อไปสู่อนาคตของ UCS คือ การเตรียมพร้อม และด้วยความตั้งใจที่จะเอาชนะอุปสรรคภายหน้า จึงเกิดแนวทางการสร้างสรรค์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา แม้เส้นทางการก้าวไปข้างหน้าจะมีอุปสรรค บริษัทก็พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่ท้าทายใหม่ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งคำสัญญาที่จะมุ่งมั่นเติบโต เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร

นายดาว เดือดสันเทียะ

General Manager

นายชัยยะ กิจหว่าง

Project Manager

นายชัยยะ กิจหว่าง

Project Manager

นายสันติ ขุนแตง

Construction Manager

นายศิริชัย แก้วเกตุลาภรุ่ง

Construction Manager

นายสุรเดช แสนเสนาะ

Construction Manager

นายปรีชา ขุนแตง

QA QC Manager

นายอรุณรัตน์ ผุยมูลตรี

Safety Manager

นายอัครวัฒน์ ศรีสุรโยธิน

Administration Manager